Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Ledce podle § 123 odst. 2 a 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje

částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 ve výši 400,- Kč za měsíc.

- vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

- o snížení nebo prominutí úplaty za děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona rozhoduje ředitelka mateřské školy

- v případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy (§ 6, odst. 5 vyhl. 14/2005 Sb.)

- osvobozen od úplaty je

a)zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4 odst.2 zákona 111/2006 Sb.)

b)zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  (§12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb)

c)rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d)fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

Poplatek za předškolní vzdělávání zasílejte převodem na školní b.ú.: 2100432379/2010.

Ke každé platbě uvádějte variabilní symbol dítěte. VS bude každému zákonnému zástupci předán 1.den nástupu do školy.