Podmínky pro přijetí

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není–li dále stanoveno jinak.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34, odst.2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka školy na podkladě kritérií stanovených dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Formuláře ke stažení

Počet přijatých dětí se dále řídí Vyhláškou č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 280/2016 Sb., §1c, §2, odst. 4, 5.

Do mateřské školy se přijímá dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění). Neplatí pro povinné předškolní vdělávání.

Rozhodnutím o přijetí (ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) se každé přijaté dítě stává dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Přijaté děti zvládají základní hygienické návyky a základy stolování.

které zvládnou základní hygienické návyky a základy stolování.

Více zde: https://www.skola-vanovice.net/
které zvládnou základní hygienické návyky a základy stolování.

Více zde: https://www.skola-vanovice.net/